താറാവ് സംസാരിക്കും, 'യൂ ബ്ലഡി ഫൂൾ' എന്ന് പറയും; തെളിവുമായി ​ഗവേഷകർ

താറാവ് സംസാരിക്കും, 'യൂ ബ്ലഡി ഫൂൾ' എന്ന് പറയും; തെളിവുമായി ​ഗവേഷകർ