പരസ്യ വിഴുപ്പലക്കല്‍ പാടില്ലെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് ഹൈക്കമാന്‍ഡ്

പരസ്യ വിഴുപ്പലക്കല്‍ പാടില്ലെന്ന് കോണ്‍ഗ്രസ് ഹൈക്കമാന്‍ഡ്