ആനയും കുരങ്ങും കടവയും.. കാട്ടിലെ മൃ​ഗങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക്; എന്താണ് കാരണം ?

ആനയും കുരങ്ങും കടവയും.. കാട്ടിലെ മൃ​ഗങ്ങൾ നാട്ടിലേക്ക്; എന്താണ് കാരണം ?