പാഴ്‌സല്‍ കയറി വരുന്ന ലഹരി

പാഴ്‌സല്‍ കയറി വരുന്ന ലഹരി