മാവേലിക്കരയിൽ മദ്യലഹരിയിൽ വീടിന് തീയിട്ട ശേഷം അമ്മയുടെ കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം

മാവേലിക്കരയിൽ മദ്യലഹരിയിൽ വീടിന് തീയിട്ട ശേഷം അമ്മയുടെ കഴുത്തറുത്ത് കൊലപ്പെടുത്താൻ ശ്രമം