തരൂരിനെ എ ഗ്രൂപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയാക്കുമോ? | Super Prime Time

തരൂരിനെ എ ഗ്രൂപ്പ് മുഖ്യമന്ത്രി സ്ഥാനാർഥിയാക്കുമോ? | Super Prime Time