പ്രണയിനിയെ പിരിയാൻ വയ്യ; മരിച്ച യുവതിയെ വിവാഹം ചെയ്ത് യുവാവ്

പ്രണയിനിയെ പിരിയാൻ വയ്യ; മരിച്ച യുവതിയെ വിവാഹം ചെയ്ത് യുവാവ്