ചാറ്റ് ജിപിടി ഒരു വില്ലനാണോ? അതോ മികവി​ന്റെ പുതിയ വഴിയോ?

ചാറ്റ് ജിപിടി ഒരു വില്ലനാണോ? അതോ മികവി​ന്റെ പുതിയ വഴിയോ?