ഭര്‍ത്താവ് തറയില്‍ വീണു കിടക്കുകയാണ്. വിളിച്ചിട്ട് എണീക്കുന്നില്ല എന്ന ശാന്തയുടെ കരച്ചില്‍ കേട്ടാണ് അടുത്തുള്ളവർ ഇവരുടെ വീട്ടില്‍ എത്തുന്നത്.

ഭര്‍ത്താവ് തറയില്‍ വീണു കിടക്കുകയാണ്. വിളിച്ചിട്ട് എണീക്കുന്നില്ല എന്ന ശാന്തയുടെ കരച്ചില്‍ കേട്ടാണ് അടുത്തുള്ളവർ ഇവരുടെ വീട്ടില്‍ എത്തുന്നത്.