വീണ്ടും വിവാദങ്ങളിൽ മാർട്ടിനെസ്; എംബാപ്പയെ അധിക്ഷേപിച്ച് ആഘോഷം

വീണ്ടും വിവാദങ്ങളിൽ മാർട്ടിനെസ്; എംബാപ്പയെ അധിക്ഷേപിച്ച് ആഘോഷം