യുവാക്കള്‍ക്ക് രാഷ്ട്രീയ പക്വതയില്ലാത്തത് പാര്‍ട്ടിയുടെ ദൗര്‍ബ്ബല്യമായിട്ടുണ്ട്; എന്‍.എം പിയേഴ്‌സണ്‍

യുവാക്കള്‍ക്ക് രാഷ്ട്രീയ പക്വതയില്ലാത്തത് പാര്‍ട്ടിയുടെ ദൗര്‍ബ്ബല്യമായിട്ടുണ്ട്; എന്‍.എം പിയേഴ്‌സണ്‍