തോമസ് കപ്പ് നേടിയ ടീമിന്റെ ഭാഗമായതിൽ അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് മലയാളി ബാഡ്മിന്റൻ താരം എം ആർ അർജുൻ

തോമസ് കപ്പ് നേടിയ ടീമിന്റെ ഭാഗമായതിൽ അഭിമാനമുണ്ടെന്ന് മലയാളി ബാഡ്മിന്റൻ താരം എം ആർ അർജുൻ