കൊല്ലം ചടയമംഗലത്ത് സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം തടയാനെത്തിയ ആൾ മരിച്ചു

കൊല്ലം ചടയമംഗലത്ത് സുഹൃത്തുക്കൾ തമ്മിലുള്ള സംഘർഷം തടയാനെത്തിയ ആൾ മരിച്ചു