1931 മാര്‍ച്ച് 15; മാതൃഭൂമി ഐക്യകേരളത്തിന് വേണ്ടി മുഖപ്രസംഗം എഴുതിയ ദിവസം

1931 മാര്‍ച്ച് 15; മാതൃഭൂമി ഐക്യകേരളത്തിന് വേണ്ടി മുഖപ്രസംഗം എഴുതിയ ദിവസം