സമരോസ്തുകനായ അഭിജിതിന് ഭാവുകൾ നേർന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി

സമരോസ്തുകനായ അഭിജിതിന് ഭാവുകൾ നേർന്ന് മുല്ലപ്പള്ളി