ദുരന്ത മുഖത്ത് സർക്കാർ കേരളത്തെ കൈയൊഴിഞ്ഞോ?

ദുരന്ത മുഖത്ത് സർക്കാർ കേരളത്തെ കൈയൊഴിഞ്ഞോ?