കണ്ണൂര്‍ ചെറുപുഴയിലെ കൂട്ടമരണത്തില്‍ മൂത്തകുട്ടിയെ ജീവനോടെ കെട്ടിത്തൂക്കിയതെന്ന് സംശയം

കണ്ണൂര്‍ ചെറുപുഴയിലെ കൂട്ടമരണത്തില്‍ മൂത്തകുട്ടിയെ ജീവനോടെ കെട്ടിത്തൂക്കിയതെന്ന് സംശയം