പണിയെടുക്കുന്ന KSRTCക്കാരന് പണമില്ല; പകരം പരിഹാസോം പുച്ഛോം !!!

പണിയെടുക്കുന്ന KSRTCക്കാരന് പണമില്ല; പകരം പരിഹാസോം പുച്ഛോം !!!