Passengers express joy as Christmas fever takes over KIA