ഗുരുവായൂര്‍ ചെമ്പൈ സംഗീതോത്സവത്തില്‍ കഥകളി പദ കച്ചേരി അവതരിപ്പിച്ച് കോട്ടയ്ക്കല്‍ മധു

ഗുരുവായൂര്‍ ചെമ്പൈ സംഗീതോത്സവത്തില്‍ കഥകളി പദ കച്ചേരി അവതരിപ്പിച്ച് കോട്ടയ്ക്കല്‍ മധു