എന്താണ് ഫേസ്ബുക്ക് - റേബാൻ സ്റ്റോറീസ്?

എന്താണ് ഫേസ്ബുക്ക് - റേബാൻ സ്റ്റോറീസ്?