താക്കീതല്ലേ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ, തല്ല് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല്ലല്ലോ

താക്കീതല്ലേ കൊടുക്കാൻ പറ്റൂ, തല്ല് കൊടുക്കാൻ പറ്റൂല്ലല്ലോ