ചിന്തൻ ശിബിർ ഇന്ന് രണ്ടാം ദിനം; രാഹുൽ അധ്യക്ഷനാകണമെന്ന് പ്രതിനിധികൾ

ചിന്തൻ ശിബിർ ഇന്ന് രണ്ടാം ദിനം; രാഹുൽ അധ്യക്ഷനാകണമെന്ന് പ്രതിനിധികൾ