കോവിൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അംഗീകരിക്കാത്ത ബ്രിട്ടണിന്റെ നിലപാടിൽ ഇന്ത്യ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കും

കോവിൻ സർട്ടിഫിക്കറ്റ് അംഗീകരിക്കാത്ത ബ്രിട്ടണിന്റെ നിലപാടിൽ ഇന്ത്യ പ്രതിഷേധം അറിയിക്കും