കൽപ്പാത്തിയിൽ ഇന്ന് രണ്ടാം തേരുത്സവം; രാവിലെ രഥാരോഹണം നടക്കും

കൽപ്പാത്തിയിൽ ഇന്ന് രണ്ടാം തേരുത്സവം; രാവിലെ രഥാരോഹണം നടക്കും