ബിഹാറിൽ ബിജെപിക്ക് തെറ്റിയതെവിടെ?

ബിഹാറിൽ ബിജെപിക്ക് തെറ്റിയതെവിടെ?