മധുരയിൽ യുവാവിനെ പട്ടാപ്പകൽ നടുറോ‍ഡിലിട്ട് വെട്ടിക്കൊന്നു

മധുരയിൽ യുവാവിനെ പട്ടാപ്പകൽ നടുറോ‍ഡിലിട്ട് വെട്ടിക്കൊന്നു