ബാഡ്‌മിന്‍റണിൽ പുതുചരിത്രമെഴുതി ഇന്ത്യ; തോമസ് കപ്പിൽ നിർണായക ജയമൊരുക്കിയത് മലയാളി താരം

ബാഡ്‌മിന്‍റണിൽ പുതുചരിത്രമെഴുതി ഇന്ത്യ; തോമസ് കപ്പിൽ നിർണായക ജയമൊരുക്കിയത് മലയാളി താരം