തരൂർ വിലക്കിൽ കോൺഗ്രസിൽ കലാപക്കൊടി. കസേര മോഹികളെ ചൂണ്ടി തരൂരിന് പക്ഷം പിടിച്ച് കെ.മുരളീധരൻ . പരസ്യവിലക്കിൽ പതിരില്ലെന്ന് സുധാകരന് തരൂരിന്റെ മറുപടി.

തരൂർ വിലക്കിൽ കോൺഗ്രസിൽ കലാപക്കൊടി. കസേര മോഹികളെ ചൂണ്ടി തരൂരിന് പക്ഷം പിടിച്ച് കെ.മുരളീധരൻ . പരസ്യവിലക്കിൽ പതിരില്ലെന്ന് സുധാകരന് തരൂരിന്റെ മറുപടി.