തിരുവനന്തപുരം ഒഴികെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഒറ്റപ്പെട്ട കനത്ത മഴക്ക് സാധ്യത

തിരുവനന്തപുരം ഒഴികെ എല്ലാ ജില്ലകളിലും ഒറ്റപ്പെട്ട കനത്ത മഴക്ക് സാധ്യത