മഹാനടന് വിട നൽകാൻ മലയാളം; നെടുമുടിയുടെ സംസ്കാരം ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിന്

മഹാനടന് വിട നൽകാൻ മലയാളം; നെടുമുടിയുടെ സംസ്കാരം ഉച്ചയ്ക്ക് രണ്ടിന്