ശ്രീജേഷ് ഇന്ത്യക്കുവേണ്ടി ഗോൾഡ് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ട് - ഒളിമ്പ്യൻ മാനുവൽ ഫ്രഡറിക്

ശ്രീജേഷ് ഇന്ത്യക്കുവേണ്ടി ഗോൾഡ് കൊണ്ടുവരുമെന്ന് ഉറപ്പുണ്ട് - ഒളിമ്പ്യൻ മാനുവൽ ഫ്രഡറിക്