രജിത്തുമായുള്ള സൗഹൃദത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഷാജ് കിരണിനെ കണ്ടത്, മറ്റ് ബന്ധമൊന്നുമില്ല: സന്ദീപ് വാര്യര്‍

രജിത്തുമായുള്ള സൗഹൃദത്തിന്റെ ഭാഗമായാണ് ഷാജ് കിരണിനെ കണ്ടത്, മറ്റ് ബന്ധമൊന്നുമില്ല: സന്ദീപ് വാര്യര്‍