ലോകസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുളള സംഘടനാ ഒരുക്കങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് CPM. സ്വാതന്ത്ര്യദിനം കഴിഞ്ഞാൽ ലോകസഭാ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികൾക്ക് രൂപം നൽകും.

ലോകസഭാ തിരഞ്ഞെടുപ്പിനുളള സംഘടനാ ഒരുക്കങ്ങൾക്ക് തുടക്കം കുറിച്ച് CPM. സ്വാതന്ത്ര്യദിനം കഴിഞ്ഞാൽ ലോകസഭാ മണ്ഡലം കമ്മിറ്റികൾക്ക് രൂപം നൽകും.