കെപിസിസി ഭാരവാഹി ചർച്ചകളിൽ വ്യക്തിപരമായി ഇടപെട്ടിട്ടില്ല - കെസി വേണുഗോപാൽ

കെപിസിസി ഭാരവാഹി ചർച്ചകളിൽ വ്യക്തിപരമായി ഇടപെട്ടിട്ടില്ല - കെസി വേണുഗോപാൽ