പാലക്കാട് സമാന്തര ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് കേസ്; പ്രധാനപ്രതി പിടിയിൽ

പാലക്കാട് സമാന്തര ടെലിഫോൺ എക്സ്ചേഞ്ച് കേസ്; പ്രധാനപ്രതി പിടിയിൽ