കെട്ടിടപ്പണിയുടെ പേരിൽ കോടികളുടെ തട്ടിപ്പ്; ഒരാൾ പിടിയിൽ

കെട്ടിടപ്പണിയുടെ പേരിൽ കോടികളുടെ തട്ടിപ്പ്; ഒരാൾ പിടിയിൽ