రంగమ్మా మంగమ్మా అంటూ క్యూట్ గా పాట పాడిన శ్రీముఖీ (వీడియో)