പ്രായത്തിന് തളർത്താനാകാത്ത ചെറുപ്പമാണ് ഉള്ളിലെന്ന് പറഞ്ഞുവെക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ വാസുദേവൻ-ലക്ഷ്മി ദമ്പതികൾ. ഇവരുടെ സന്തോഷത്തിന്റെ നൃത്ത വീഡിയോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വൈറലാണ്

പ്രായത്തിന് തളർത്താനാകാത്ത ചെറുപ്പമാണ് ഉള്ളിലെന്ന് പറഞ്ഞുവെക്കുകയാണ് തിരുവനന്തപുരത്തെ വാസുദേവൻ-ലക്ഷ്മി ദമ്പതികൾ. ഇവരുടെ സന്തോഷത്തിന്റെ നൃത്ത വീഡിയോ ഇൻസ്റ്റാഗ്രാമിൽ വൈറലാണ്