തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മാത്രമല്ല, കളിക്കളത്തിലും ഗോളടിച്ച് മന്ത്രി എം ബി രാജേഷ്

തിരഞ്ഞെടുപ്പില്‍ മാത്രമല്ല, കളിക്കളത്തിലും ഗോളടിച്ച് മന്ത്രി എം ബി രാജേഷ്