കാബിനറ്റ് റാങ്കോടെ.. ഡൽഹീല് കേരളത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന കെ വി തോമസിന് മാസം ഒരു ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ ഓണറേറിയം കൊടുക്കാൻ സർക്കാര് തീരുമാനിച്ച്റ്റ്ണ്ട്.

കാബിനറ്റ് റാങ്കോടെ.. ഡൽഹീല് കേരളത്തിന് വേണ്ടി കഷ്ടപ്പെടുന്ന കെ വി തോമസിന് മാസം ഒരു ലക്ഷം ഉറുപ്പ്യ ഓണറേറിയം കൊടുക്കാൻ സർക്കാര് തീരുമാനിച്ച്റ്റ്ണ്ട്.