പൂവച്ചല്‍ ഖാദറിന് പ്രണാമം അര്‍പ്പിച്ച് ചക്കരപ്പന്തല്‍