തൂത്തുക്കുടിയിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിനിയെ സ്ക്കൂൾ ടോയ്ലറ്റിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി

തൂത്തുക്കുടിയിൽ സ്കൂൾ വിദ്യാർഥിനിയെ സ്ക്കൂൾ ടോയ്ലറ്റിൽ തൂങ്ങി മരിച്ച നിലയിൽ കണ്ടെത്തി