കൈകോട്ട് പിടിക്കുന്ന കൈകളിൽ പ്രതിഷേധക്കൊടികൾ; മഹാരാഷ്ട്രാ തെരുവുകളിൽ കർഷക രോഷം

കൈകോട്ട് പിടിക്കുന്ന കൈകളിൽ പ്രതിഷേധക്കൊടികൾ; മഹാരാഷ്ട്രാ തെരുവുകളിൽ കർഷക രോഷം