Ep 196 วิจัยสมุนไพรไทยพื้นบ้านต้านโควิด 19

รศ.ดร.เกียรติทวี ชูวงศ์โกมล ภาควิชาชีวเคมี คณะวิทยาศาสตร์ ม.เกษตรศาสตร์ มาเล่าคุยเรื่อง งานวิจัยสมุนไพรไทยพื้นบ้านต้านโควิด 19 ให้เราฟัง