അലി അക്ബർ ബിജെപി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ചു

അലി അക്ബർ ബിജെപി സംസ്ഥാന കമ്മിറ്റിയിൽ നിന്ന് രാജിവെച്ചു