തൃക്കാക്കരയിലെ ഇടത് സ്ഥാനാർഥി ജോ ജോസഫ് ഇന്ന് പെരുന്നയിലെ എൻഎസ്എസ് ആസ്ഥാനം സന്ദർശിക്കും

തൃക്കാക്കരയിലെ ഇടത് സ്ഥാനാർഥി ജോ ജോസഫ് ഇന്ന് പെരുന്നയിലെ എൻഎസ്എസ് ആസ്ഥാനം സന്ദർശിക്കും