മലയാള ചലച്ചിത്ര സംഗീതത്തിലെ പുരുഷ ശബ്ദത്തിലൂടെ ഒരു യാത്ര. ചക്കരപ്പന്തല്‍.

മലയാള ചലച്ചിത്ര സംഗീതത്തിലെ പുരുഷ ശബ്ദത്തിലൂടെ ഒരു യാത്ര. ചക്കരപ്പന്തല്‍.