രാജ്യവ്യാപകമായി പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടന്ന റെയ്ഡിൽ അഞ്ചുകേസുകളിലായി 19 പേർ കേരളത്തിൽ അറസ്റ്റിലായി. ഡൽഹിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ എട്ടുപേരും കൊച്ചിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ 11 പേരുമാണ് അറസ്റ്റിലായത്

രാജ്യവ്യാപകമായി പോപ്പുലർ ഫ്രണ്ട് കേന്ദ്രങ്ങളിൽ നടന്ന റെയ്ഡിൽ അഞ്ചുകേസുകളിലായി 19 പേർ കേരളത്തിൽ അറസ്റ്റിലായി. ഡൽഹിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ എട്ടുപേരും കൊച്ചിയിൽ രജിസ്റ്റർ ചെയ്ത കേസിൽ 11 പേരുമാണ് അറസ്റ്റിലായത്