നൂലും സ്പൂണും വെച്ചൊരു പരീക്ഷണം ആയാലോ? Video സ്പൂണിൽ നൂല് കെട്ടിയുള്ള ഈ ലഘു പരീക്ഷണത്തിലൂടെ ശബ്ദം വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന വ്യതാസങ്ങൾ കാണിച്ചു തരികയാണ് ഗൗതം.

സ്പൂണിൽ നൂല് കെട്ടിയുള്ള ഈ ലഘു പരീക്ഷണത്തിലൂടെ ശബ്ദം വിവിധ മാധ്യമങ്ങളിലൂടെ സഞ്ചരിക്കുമ്പോഴുണ്ടാകുന്ന വ്യതാസങ്ങൾ കാണിച്ചു തരികയാണ് ഗൗതം.